CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ LOGISTICS PAPA

TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI

Trung gian thương mại

Các hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định, bao gồm hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá và đại lý thươn

Đối tác thường xuyên